KVKK Aydınlatma Metni - 2020

07.01.2022 9:44

TABİM BİLİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİTabim Bilişim Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Tabim” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple her türlü gerekli önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Tabim tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


a) Veri Sorumlusunun Kimliği


Tabim, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.


Unvan : Tabim Bilişim Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Üniversiteler Mahallesi Cyberpark Cyberplaza No: Bz07 Çankaya / Ankara

Kep Adresi : tabimbilisim@hs03.kep.tr


b) İşlenen Kişisel Verileri


Tabim ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

İletişim Bilgileri : e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, KEP adresi, sosyal medya hesapları, çalışılan işyeri ve pozisyon bilgileri
Özlük Bilgileri : özgeçmiş bilgileri, işe alım görüşme değerlendirmeleri
Yazılımda İşlenen Verileri : yazılım ve bilgisayar programlarının kullanımında, ilgili yazılım ve bilgisayar programının kullanıldığı amaç doğrultusunda kullanıcı veya işlem yöneticisi tarafından işlenen veriler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar : CCTV görüntü kayıtları, telefon ses kayıtları, fotoğraflar
Pazarlama Bilgileri : çerez kayıtları, Tabim’in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan raporlar
Hukuki İşlem Bilgileri : adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgileri : çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, müşteri danışmanları bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri : ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları
İşlem Güvenliği Bilgileri : IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, log kayıtları, ekran görüntüleri
Finans Bilgileri : banka hesabı bilgileri, kredi / banka kartı bilgileri, fatura, borç bilgileri, Findeks raporu
Mesleki Deneyim Bilgileri : diploma meslek bilgileri, meslek içi eğitim, sertifikalar
Kimlik Bilgileri : Ad, soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, TC kimlik numarası

c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Tabim ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:


 1. Tabim tarafından sağlanan uygulamalar ve hizmetlere ilişkin süreçlerde, kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans ve telefon ses kayıt bilgileriniz, pazarlama bilgileri, yazılımda işlenen veriler “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak:

  1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  4. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  5. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  6. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  7. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  8. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  9. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  10. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  11. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  12. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  13. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  14. Ödeme alınabilmesi ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi,
  15. Ödeme hizmet sağlayıcı, elektornik para kuruluşları, bankalar veya diğer finansal kuruluşlar ile işlemlerin yürütülebilmesi,
  16. Talep / şikayetlerin takibi,
  17. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  18. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 2. Tabim tarafından iş ortakları ve tedarikçiler ile ilişkilere ilişkin süreçlerde kimlik, iletişim, hukuki işlem ve finans bilgileriniz Tabim tarafından sağlanan uygulamalar kapsamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak:

  1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  2. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  3. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  4. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  5. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  6. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  7. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  8. MMal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  9. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  10. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  11. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  12. Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
  13. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 3. Kimlik ve iletişim bilgileriniz iş organizasyonları, fuarlar gibi alanlarda verilen kartvizitler üzerinden “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim faaliyetlerinin ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir;

 4. Kimlik bilgileriniz, ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarınız ile görüntü ve telefon ses kayıtlarınız “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Tabim ofis alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmektedir;

 5. Açık rıza vermeniz halinde, kimlik ve iletişim bilgileriniz ve pazarlama bilgileri “açık rıza verilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenmektedir; açık rızanızın geri alınması için Tabim Bilişim’e telefon veya e-posta aracılığıya ulaşabilirsiniz;

 6. Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileriniz iş başvurusu sürecinde “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla işlenmekte ve açık rızanızın bulunması halinde Tabim kayıtlarında 2 yıl süreyle saklanmaktadır.

d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, elektronik ileti gönderimi hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler, ödeme, mesaj servisi, e-posta servisi, güvenlik hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler, ödeme hizmet sağlayıcı, elektornik para kuruluşları, bankalar veya diğer finansal kuruluşlar ve diğer iş ortakları, sunulan hizmet veya uygulamanın mahiyetine göre apartman veya site yöneticileri veya bu hizmeti sağlayan şirketler ve/veya sakinleri, sürücü kursu yöneticiler gibi üçüncü kişi kullanıcılar ile paylaşılabilmektedir.


e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Tabim, kişisel verilerinizi Şirket ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve ilgili iş ortaklarından, internet, telefon, e-posta, uygulama, web sitesi aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır.


f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları


Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;


 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

g) Veri Sorumlusuna Başvuru


Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, kimlik doğrulamanızın yapılabilmesi mümkünse tabimbilisim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile ya da kimlik doğrulamanızın yapılabilmesi mümkünse Tabim’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tabimbilisim@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.